ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoopvoorwaarden

In geval ons de opdracht gegeven wordt, is tussen partijen overeengekomen dat onderstaande voorwaarden integraal deel uitmaken van het contract.

 

1. Algemeen.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze werken en leveringen. De bijzondere voorwaarden zijn bijkomend van toepassing op levering van goederen en verhuur van installaties. Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele voorwaarden van de klant, dewelke toetreed tot de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer, zonder enig voorbehoud en verzaakt aan zijn eigen voorwaarden zelf indien deze voorwaarden vermelden dat ze primeren boven alle andere. Van deze voorwaarden kan enkel worden afgeweken door een uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. De officiële voertaal voor de aanbiedingen is het Nederlands.

2. Berekeningen, tekeningen en controles.

De eventuele berekeningen zijn gesteund op inlichtingen door de opdrachtgever verstrekt. Deze laatste is verantwoordelijk voor de volledigheid en de representativiteit ervan.

Alle tekeningen en berekeningen door ons ter beschikking gesteld blijven onze eigendom en mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet aan derden getoond of ter hand gesteld worden. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die hierdoor kan ontstaan.

Tenzij anders schriftelijk bedongen gelden onze monsters, tekeningen, afmetingen, gewichten en andere gegevens slechts als benaderende beschrijving van onze producten en kunnen afwijkingen ervan, van welke aard ook, nimmer door de opdrachtgever ingeroepen worden om hetzij afneming of de betaling te weigeren, hetzij de verbreking of schadevergoeding te vorderen. Evenzo kunnen wij behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst, nimmer aansprakelijk gesteld worden wegens de eventueel ongeschiktheid van onze producten voor de speciale doeleinden waartoe ze door de opdrachtgever bestemd werden. De controles van het eigen werk zijn beperkt tot deze vermeld in ons standaard kwaliteitsplan.

3. Prijzen.

De mededeling van prijzen door de opdrachtnemer geldt slechts als een inlichting en vormt een uitnodiging tot aanbod. Elke overgemaakte order verbindt de klant. Het order zal voor de opdrachtnemer slechts bindend zijn na schriftelijke bevestiging ervan. De prijzen zijn bepaald in functie van volgende elementen: de laatste collectieve arbeidsovereenkomst, de materiaalprijzen, gangbaar op datum van de prijsaanbieding, de elementen bedoelt in artikel 2, de omvang van het werk, en voor een normale uitvoering zonder onderbrekingen. We verwijzen voor deze laatste factor ook naar artikel 12. De prijs zal herzien en aangepast worden ingeval zich tijdens de duur van de overeenkomst, een wijziging voordoet van één of meerdere van voorgaande factoren. Behoudens andere schriftelijke overeenkomst, is de herzieningsformule van het lastenboek van toepassing. Ingeval dit lastenboek geen herzieningsformule vermeldt, is deze van de typebestekken 103 en 104 van het M.O.W. toepasselijk waarin a = 0,60, b = 0,20 en c = 0,20. Ingeval van vermindering met meer dan 20% van de omvang van het werk, zal ons een vergoeding van 10% op de waarde van het weggevallen werk uitgekeerd worden. Elk deelaspect van een contract of een opdracht, dat op het ogenblik van dergelijke wijziging nog niet is uitgevoerd, zal worden uitgevoerd op basis van de nieuwe kosten en prijzen, zonder dat de klant/koper/opdrachtgever de mogelijkheid heeft de overeenkomst te annuleren of op te zeggen. De prijzen, voorgesteld voor materialen afkomstig uit het buitenland doch uitgedrukt in EURO zijn gebaseerd op de dagkoers van de vreemde munt, op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst. Bij eventuele wijziging van de koers in het tijdsbestek tussen voormelde datum en de eventuele leveringsdatum kunnen deze prijzen derhalve op evenredige wijze worden aangepast. Huidige clausule is gevoegd bij de aangeduide prijzen om er een onafscheidelijk deel van uit te maken, zodat de aanpassing ervan geenszins als een verhoging kan worden beschouwd, doch wel als een contractuele aanpassing.

4. Wachturen en meerwerken.

Wachturen en meerwerken, veroorzaakt of gevraagd door de opdrachtgever of zijn medeaannemers worden als regiewerk aangerekend op basis van de eenheidsprijzen in onze offerte.

Ingeval van opzeg verklaren de partijen artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Afwijkingen van het normaal gangbare werkschema, zoals overuren of ploegwerk, gevraagd of veroorzaakt door de opdrachtgever dienen vergoed te worden op basis van de wettelijke normen terzake.

5. Oplevering.

Behoudens andere schriftelijke overeenkomst, worden onze werken als aanvaard geacht bij het beëindigen van de werf, van het lot, of van iedere fase. Bij afwezigheid van een schriftelijke voorlopige oplevering, zal deze als verworven beschouwd worden, na een termijn van veertien (14) kalenderdagen na het beëindigen van de werken.

Het in bezit nemen van de werken onderstelt ook de aanvaarding ervan. De aanvaarding houdt in dat de opdrachtgever de correcte uitvoering der werken heeft gecontroleerd.

Er zal op onze facturen geen inhouding toegestaan worden, tenzij een geldige opmerking zulks rechtvaardigt. Ingeval van opmerkingen, zullen zij onmiddellijk door ons verbeterd worden, voor zover wij er verantwoordelijk voor zijn. Een eventuele bankwaarborg dient vooraf schriftelijk overeengekomen te worden. Ze kan maximaal 10% bedragen en wordt verdeeld als volgt : -5% bij de voorlopige oplevering; -5% tot maximum 6 maand na de voorlopige oplevering. Deze waarborg wordt gesteld via een erkende financiële instelling en nooit als afhouding. Zichtbare gebreken worden gedekt door aanvaarding. Andere klachten moeten binnen 14 kalenderdagen na in ontvangst name van de goederen en/of de werken bij aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht. Klachten met betrekking tot de prijzen moeten binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk ter kennis worden gebracht. Alle klachten moeten bovendien duidelijk en uitdrukkelijk gemotiveerd worden, dit op straffe van niet-ontvankelijkheid. De enkele terugzending van de factuur en/of de geleverde goederen volstaat derhalve niet als protest en zal evenmin als dusdanig worden aanzien.

6. Afrekening.

De eindafrekening omvat de noodzakelijk gebleken uitgevoerde werken. Vorderingsstaten dienen binnen 10 dagen worden goedgekeurd en teruggestuurd, zoniet zal gefactureerd worden op basis van de ingediende vorderingsstaten als zodanig.

 

7. Betaling.

Alle facturen worden uitgedrukt in EURO en zijn betaalbaar ten zetel van de opdrachtnemer of door storting langs postcheque of bank, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling overeenkomstig de overeengekomen betalingsvoorwaarden op de factuur. Compensatie of schuldvergelijking zijn uitgesloten. Bij niet-betaling loopt, zonder ingebrekestelling, en vanaf de vervaldag, een verwijlintrest van 10%. Bij wanbetaling zal bovendien het factuurbedrag verhoogd worden met 10% en minstens 100,00 Euro. De gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten blijven voor rekening van de in gebreke blijvende partij bij wanbetaling.

Iedere vertraging in betaling, om welke reden ook, doet van rechtswege en zonder ingebrekestelling, alle nog openstaande schuldvorderingen eisbaar worden, zelfs indien zij voortvloeien uit niet met elkaar in verband staande opdrachten, verkopen, leveringen, ... . Iedere vertraging geeft ons het recht de nog lopende en/of uit te voeren opdrachten, bestellingen, etc. te schorsen zonder enig nadeel wat betreft onze rechten en zonder opzegging of mogelijkheid tot vergoeding. Zolang de verkochte, geplaatste en/of geleverde goederen niet betaald zijn, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk, blijven de goederen, waarop de betaling slaat, onze volstrekte eigendom en dit in afwijking van artikel 1583 B.W. De koper blijft aansprakelijk voor de risico's en slijtage van het materiaal tot zolang de goederen betaald zijn of terug in ons bezit zijn.

Indien de opdrachtgever en/of koper gemak van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of indien naar onze mening de betaling twijfelachtig is, zijn wij gerechtigd de geleverde goederen, terug te nemen in welk geval de overeenkomst ook zonder gerechtelijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd ons recht op schadevergoeding, welke wordt begroot op 40% van de oorspronkelijk voorziene prijs, zonder mogelijkheid van verminderingen en welke van rechtswege verschuldigd is na ontvangst van een aangetekende brief waarin wij onze intentie tot het terugnemen van de goederen meedelen.

8. Aansprakelijkheid en garantie.
  1. De opdrachtgever is verplicht ons van de vastgestelde gebreken per aangetekend schrijven kennis te geven, bij gebreke hieraan vervalt iedere waarborgverplichting. De opdrachtgever geeft ons de nodige tijd om de gebreken te herstellen en eventueel proeven uit te voeren tot het gewenste resultaat bereikt is. De opdrachtgever zal tevens alle maatregelen treffen om de schade te beperken en zal ons ook toelaten, zo wij dit nodig oordelen, zelf voorzorgen te nemen.

  2. De opdrachtgever vrijwaart ons van alle aanspraken welke derden uit hoofde van de uitvoering der werken tegen ons zouden doen gelden.

  3. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade welke voortspruit uit grondverschuivingen, abnormale zakkingen van het terrein, agressief grondwater of agressieve bodem, ernstige wijzigingen van het grondwaterpeil, mijnzakkingen, artesisch grondwater, enz... . Ingeval dit vastgesteld wordt door of tijdens onze werken, zullen wij eventueel de nodige maatregelen treffen. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn evenwel ten laste van de klant.

  4. Indien de opdrachtgever ons onderdelen of materialen ter beschikking stelt die door ons dienen verwerkt te worden in de aanneming zijn wij niet aansprakelijk voor de kwaliteit of de goede toepasselijkheid van deze producten. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies of de beschadiging van deze producten.

  5. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor immateriële schade zoals productieverlies, winstderving, … voor zover dit niet expliciet op voorhand is overeengekomen.

  6. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het door onze verzekering gedekte bedrag.

 

9. Planning/termijnen.

Aanvang der werken wordt bij de bestelling bij benadering overeengekomen. De vermelde termijnen zijn evenwel afhankelijk van de moeilijkheden op de werven, zowel de huidige als de voorgaande. Tenzij het vooraf schriftelijk anders werd overeengekomen, kan ons geen boete voor vertraging of vergoeding voor gelijk welke schade opgelegd worden. Ingeval een boeteclausule werd aangenomen bij afsluiting van het contract, kan enkel deze boete aangerekend worden ingeval van vertraging, en dit tot max. 5% van onze werken. De door ons vastgestelde uitvoeringsduur zal eventueel verlengd worden door feiten die uit redelijk en menselijk oogmerk een hinderpaal vormen voor een vlotte uitvoering, of gevallen van heirkracht. Deze omvatten o.a. onvoorziene moeilijkheden bij de uitvoering, ernstige schade aan het materieel, stakingen, vorst, aanhoudende regen, stormen, onderbrekingen van het vervoer, onbereikbaar- of onberijdbaarheid van de werf, enz... .

Ingeval wij op de overeengekomen datum niet over het terrein kunnen beschikken, behouden we ons het recht voor een gepaste datum voor te stellen. Externe controles of bijkomende testen, door de klant gevraagd zijn niet begrepen in de opgegeven uitvoeringsduur of prijs. Alle gevallen van overmacht stellen ons vrij van alle verantwoordelijkheid nopens het niet uitvoeren van onze verbintenissen. Zonder een limitatieve opsomming te willen geven, wordt o.m. als overmacht beschouwd: gehele of gedeeltelijke werkstaking, ongevallen, uitsluiting, gehele of gedeeltelijke machinebreuk, gebrek aan materiaal, gebrek aan arbeidskracht, gebrek aan transportmogelijkheden en zeer algemeen alle omstandigheden die ontstaan bij onze leveranciers, verkopers, bij onszelf of ontstaan tijdens het transport waardoor het normale fabricageproces en/of transport en/of levering, geheel of gedeeltelijk, voorlopig of definitief wordt verhinderd.

 

10. Verzekering.

We zijn verzekerd tegen schade veroorzaakt door de uitvoering van onze werken. Deze dekking geldt voor zover er uitvoeringsfouten kunnen bewezen worden. In ieder geval zal de klant, voor de aanvang van onze werken, alle nodige en nuttige maatregelen treffen, om het schaderisico tot een minimum te beperken. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor schade die niet kon voorzien worden, of die te wijten is aan gebrek aan informatie. Het komt de opdrachtgever of zijn aangestelde toe, alle nodige onderzoekingen en studies te doen in dit verband. Het opmaken, voor uitvoering van het werk, van een staat van bevinding van de gebouwen, grenzend aan de werf, en het opnieuw nagaan ervan na uitvoering van het werk, zullen uitgevoerd worden op kosten van de klant door een deskundige welke door ons aanvaard wordt. Het opmaken van een plaatsbeschrijving betekent geenszins een aanvaarding van onze verantwoordelijkheid.

 

11. Verrekeningen.

Behoudens speciale afspraken zullen we niet deelnemen aan pro rata rekeningen, aanvullende verrekeningen, enz.., water, elektriciteit en telefoon zullen ons gratis ter beschikking gesteld worden.

 

12. Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

De opdrachtgever neemt voor zijn rekening en risico:

a) te zorgen vóór de aanvang der werken

1. Dat het terrein en de toegangsweg toelaten zonder hinder, zonder voorafgaandelijk of bijkomend werk, zonder gevaar of risico van schade, de werken te beginnen om normaal en zonder onderbreking uitgevoerd te worden.

2. Dat het werkvlak voldoende begaanbaar en droog is, voor een normale circulatie der machines.

3. Dat de nodige verharde wegen aangelegd zijn om de toevoer van materiaal op de ganse werf mogelijk te maken.

4. Dat geschikte behuizing en andere voorzieningen voor ons personeel aanwezig is.

5. Dat hij het nodige materieel en personeel ter beschikking heeft om de materialen die op voorhand geleverd worden, te lossen.

6. Dat hij de nodige officiële toelatingen heeft.

7. Dat de ligging en diepe van alle nutsleidingen, tot 150 cm buiten de werkzone, aangeduid is.

b) te zorgen ééns de werken begonnen zijn

1. Dat de stroom en waterlevering regelmatig functioneert.

2. Dat een regelmatige aanvoer van de materialen mogelijk blijft.

3. Dat een normale ononderbroken uitvoering mogelijk blijft.

13. Uitzetten van het werk.

De plaatsaanduiding der uit te voeren werken gebeurt door de opdrachtgever. Ingeval dit anders overeengekomen is, zal deze in ieder geval nagezien worden door de opdrachtgever.

De onderaannemer draagt op geen enkel moment een ontwerpverantwoordelijkheid, tenzij anders overeengekomen.

 

14. Overdracht – uitbesteding.

Wij behouden ons het recht voor om de werken geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door 1 of meer van haar gespecialiseerde aanverwante firma's. De hoofdaannemer verklaart zich met deze werkwijze akkoord.

 

15. Toepasselijk recht – geschillen.

Ingeval van betwisting die niet in der minne kan geregeld worden, is alleen de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de exploitatiezetel van onze firma gevestigd is, bevoegd om eventuele geschillen te beslechten. In ieder geval is enkel en alleen het Belgische Recht van toepassing.

 

16. Geldigheidsduur.

De geldigheidsduur van onze offertes bedraagt 14 dagen, behoudens anders vermeld in de offerte.

Revisie 21 05 13